terug naar beginpagina
Waarom de Landschapswacht? Wat wil de Landschapswacht bereiken? Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Actuele ontwikkelingen Speciale projecten van de Landschapswacht De Landschapswacht in het nieuws Hoe kunt u de Landschapswacht bereiken?
     
 

29 september 2011

Algemene Zorgplicht

In rap tempo verdwijnen de laatste erfgoedwaardige landschapselementen (zoals houtwallen, heggen en terrasranden). Aangezien landschap zo'n 75% van het Nederlands landoppervlak beslaat kunnen we met recht zeggen dat Nederland zijn gezicht verliestmet de duizenden vervallen elementen.

Molens die op instorten staan? Schilderijen van onze meesters als De Nachtwacht waarvan de verf barst en afbrokkelt? Dit laten we niet gebeuren in Nederland. Maar ons landschappelijk erfgoed dat in een rap tempo vervalt… geen massale protesten in Den Haag, geen campagnes op de televisie, niemand die ter verantwoording geroepen wordt en niemand die zijn handen uit de mouwen steekt.

Klik op de afbeelding om het spotje te bekijken

Een belangrijk uitgangspunt binnen de Flora- en faunawet is dat op elke burger de plicht rust om voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten en dieren en hun directe leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen zich dient in te spannen om de nadelige gevolgen voor een soort te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing.

Met moed en inzet ontwikkelen wij graag nieuwe aantrekkelijke landschappen en koesteren wij de schaars geworden restanten waardevol agrarisch cultuurlandschap uit het verleden. Dit is onmisbaar voor het welzijn van de mens en van de flora en de fauna.

 

30 september 2009

Landschapswacht trekt brede aandacht in Den Haag

Landschapswacht maakt rapportage "Landschap verdwijnt Nederland verliest zijn gezicht" openbaar

Op woensdag 30 september heeft het noodlijdende landschap, waaronder een ‘takkenwijf’ en een ‘boom van een kerel’ een bezoek gebracht aan onze hofstad en het parlement. Doel, het hart van de politiek aansporen om snel maatregelen te nemen om ons instortende landschap te restaureren.

Een ‘takkenwijf’ en een ‘boom van een kerel’

Een overzichtstentoonstelling van landschapselementen die wachten op een broodnodige opknapbeurt, de lancering van een TV-spotje, ingesproken door Bram van der Vlugt en een ‘takkenwijf’ met een ‘boom van een kerel’ vroegen op ludieke wijze aandacht in Den Haag voor de helaas trieste bevindingen van de Landschapswacht. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, die de Landschapswacht had gevraagd om het onderzoek te verrichten, kijkt terug op een geslaagde dag.

“Landschap verdwijnt, Nederland verliest zijn gezicht.’’ Het rapport met deze titel heeft Jaap Dirkmaat, directeur van VNC, overhandigd aan directeur-generaal mevrouw Van Kranendonk van OCW (bij plotselinge afwezigheid van minister Plasterk) en aan de vertegenwoordigers van Tweede Kamer commissies van LNV, VROM en OCW.

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) was op het allerlaatste moment verhinderd en zijn plaatsvervangster directeur-generaal mevrouw Van Kranendonk nam het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst. Zij gaf te kennen onze zorg om de achteruitgang van landschapselementen als cultureel erfgoed te delen. Bovendien zou ze de minister onze boodschap overbrengen dat het beter zou zijn om geld te concentreren op enkele gebieden en daar dan alles goed op te knappen. Op dit moment worden gelden namelijk uitgesmeerd, zodat je voor alles te kort komt en zelfs geld op de plank blijft liggen. Verder werd gevraagd of minister Plasterk zijn zorgen aan de andere vakministers wilde overbrengen en deze verzoeken serieus werk te maken van de teloorgang van ons landschap.

Voor het gebouw van de Tweede Kamer werd het rapport ook overhandigd aan de voorzitters van de Vaste Kamercommissie van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Ook minister Cramer die toevallig naar buiten kwam nam een rapport in ontvangst.

Daarna bezochten vertegenwoordigers van OCW en van de Vaste Kamercommissies LNV en VROM samen met de pers de tentoonstelling op het plein met honderden foto’s van ons stervende landschap. Een kleine greep uit duizenden voorbeelden van verval. Voor sommigen een eye-opener, voor anderen een prikkel om meer werk te maken van landschapsherstel. De aanwezigen benadrukten het belang van het werk van de Landschapswacht en spraken hun waardering uit.

Kamerleden konden zich goed voorstellen dat een gerichter en meer geconcentreerde aanwending van bestaande middelen meer zichtbaar resultaat in het landschap zou opleveren, waardoor toekomstige kabinetten, provinciale besturen en gemeentes geïnspireerd zullen worden meer investeringen vrij te maken voor waardevolle landschapselementen. Kamerleden zeiden toe de verschillende departementen van VROM, LNV, OCW en Verkeer en Waterstaat te vragen om gezamenlijk een reactie te geven op het rapport. Ook vonden de Kamerleden dat Europese gelden moeten worden uitgegeven aan landschaps-gebonden kwaliteiten, maar niet zonder daar voorwaarden aan te verbinden.

Het rapport schetst een droef beeld over de staat van de laatste erfgoedwaardige landschapselementen (zoals houtwallen, heggen en terrasranden) in het agrarisch landschap dat thans nog 75% van ons landoppervlak beslaat. Middels een confronterend spotje vormde deze dag de aftrap van een campagne om de aantasting van het Nederlandse gezicht tegen te gaan.

 


In café Dudok, tegenover het Binnenhof, konden belangstellenden en pers vragen stellen aan een panel van vertegenwoordigers van provincies, gemeentes, overheidsdiensten, fondsen, en landschapsorganisaties om te achterhalen waarom het landschap, ondanks alle mooie woorden en beleidsdoelen die een ieder zich stelt, toch gewoon onverminderd achteruitgaat.
Het CDA-kamerlid mevrouw Van Vroonhoven zei dat bereikt was dat nu drie departementen op zoek zouden gaan naar oplossingen en geld. Mieke van der Weij zat dit vragenuur voor en zag er streng op toe dat de vragen niet ontweken, maar beantwoord werden.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap herstelt niet alleen landschapelementen, maar zal ook doorgaan met haar strijd voor marktconforme, duurzame vergoeding voor agrarische ondernemers als vergoeding voor onderhoud van ons cultureel erfgoed.
U kunt meehelpen de verwaarlozing van ons landschap te stoppen door lid te worden van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Downloads:

Landschapswacht rapport

 

 

 
 

terug naar boven